สมัครเล่นบอล เว็บแทงไฮโล ปรับลดกำไรต่อหุ้นคาดว่าจะอยู่

สมัครเล่นบอล เว็บแทงไฮโล ที่ 84 ล้านดอลลาร์ถึง 102 ล้านดอลลารไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 ความคาดหวัง – สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 255รายได้สุทธิของ GAAP คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ $ 950 ล้ายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ $ 500 ล้GAAP ที่ประมาณ 0.40 ดอลลาร์ถึง 0.48 ดอลลผลขาดทุนที่ไม่ใช่ GAAP ต่อหุ้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ (0.45 ดอลลาร์) ถึง (0.40 ดอลลาร์สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นที่

ปรับลดในไตรมาสแรกของปี 2556 บริษัท ฯ ได้ประมาณการจำนวนหุ้น 322 ล้านหุ้นและ 318 ล้านหุ้นสำหรับคำนวณขาดทุนต่อหุผลขาดทุนสุทธิที่คาดว่าจะไม่ใช่ GAAP ไม่รวมสิ่งต่อไปนี้จากรายได้สุทธิของ GAAP ที่คาดไว้รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะต่ำกว่ารายได้สุทธิของ GAAP ประมาณ 450 ล้านดอลลาร์เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรายได้สุทธิรอการตัดบัญชี (สินค้าบรรจุหีบห่อและเนื้อหาดิจิทัประมาณ $ 45 ล้านของค่าตอบแทนตามหุ้น

โดยประมาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการประมาณ 20 ล้านดอลลารค่าปรับโครงสร้างประมาณ 40 ล้าดอลลาประมาณ 5 ล้านดอลลาร์จากการตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้ แค่าใช้จ่ายภาษีที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะต่ำกว่าค่าใช้จ่ายภาษี GAAP 60 ล้านถึง 66 ล้านดอลลาร์
การประชุมทางโทรศัพท์และเอกสารประกElectronic Arts จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. PT (17.00

นT) เพื่อตรวจ สมัครเล่นบอล สอบผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่สี่สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และแนวโน้มในอนาคต ในระหว่างการโทร Electronic Arts อาจเปิดเผยการพัฒนาที่มีผลต่อธุรกิจและ / หรือผลการดำเนินงานทางการเงิน ผู้ฟังสามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์แบบสดผ่านหมายเลขโทรเข้าต่อไปนี้:

773-799-3213 (ในประเทศ) หรือ 888-677-1083 (ระหว่างประเทศ) โดยใช้รหัสผ่าน“ EA” หรือผ่านทางเว็บคาสต์ที่http://ir.ea .comEA ยังจะโพสต์นำเสนอภาพนิ่งที่มาพร้อมกับการเรียกร้องที่http://ir.eการเล่นซ้ำการโทรเข้าของการประชุมทางโทรศัพท์จะให้บริการจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม

2555 ที่หมายเลขต่อไปนี้: 203-369-0099 (ในประเทศ) หรือ 866-356-3373 (ระหว่างประเทศ) การแพร่ภาพซ้ำเว็บคาสต์ของการประชุมทางโทรศัพท์จะสามารถใช้ได้สำหรับหนึ่งปีที่http://ir.ea.coมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAเพื่อเสริมงบการเงินรวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ บริษัท ซึ่งนำเสนอตาม

GAAP นั้น Electronic Arts ใช้มาตรการทางการเงินบางอย่างที่ไม่ใช่ GAAP การนำเสนอมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแยกออกจากการใช้แทนหรือเหนือกว่าข้อมูลทางการเงินที่จัดทำและนำเสนอตาม GAAP และอาจแตกต่างจากมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP

โดย บริษัท อื่น ๆ นอกจากนี้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ยังมีข้อ จำกัด ที่ไม่สะท้อนถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัท ตามที่กำหนดตาม GAAP มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่ Electronic Arts ใช้ ได้แก่ : รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP, กำไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP

รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP รายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP และกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นแบบปรับลดที่ไม่ใช่ GAAP มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้จะไม่รวมรายการต่อไปนี้ตามที่บังคับใช้ในรอบระยะเวลารายงานที่กำหนดจากงบดำเนินการรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ

บริษัค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้การตัดจำหน่ายส่วนลดหนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้นประจการเปลี่ยนแปลงรายได้สุทธิรอตัดบัญชี (สินคบรรจุหีบห่อและเนื้อหาดิจิทักำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนเชิงกลยุทธการสูญเสียความผูกพันในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาการปรับโครงสร้างค่าใช้จ่

ค่าตอบแทนตามหุ้การปรับปรุงภาษีเงินได้Electronic Arts อาจพิจารณาว่าควรยกเว้นรายการที่ไม่เกิดซ้ำที่สำคัญอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตในการคำนมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP หรือไElectronic Arts เชื่อว่ามาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับมาตรการทางการเงิน GAAP ที่

เกี่ยวข้องจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีความหมายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท โดยการยกเว้นบางรายการที่อาจไม่ได้บ่งชี้ถึงธุรกิจหลักของ บริษัท ผลการดำเนินงานหรือแนวโน้มในอนาคต การจัดการของ Electronic Arts ใช้และเชื่อว่านักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการอ้างถึงมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่

GAAP เหล่านี้ในการประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท ทั้งในฐานะนิติบุคคลรวมและในระดับหน่วยธุรกิจตลอดจนเมื่อวางแผนคาดการณ์และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคต . มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ยังอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ บริษัท กับช่วงเวลาก่อนหน้นอกเหนือ

จากเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งโดยทั่วไปจะใช้กับแต่ละรายการที่ Electronic Arts ไม่รวมอยู่ในมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP บริษัท เชื่อว่าเหมาะสมที่จะยกเว้นบางรายการด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:เมื่อเทียบเป็นรายปีและเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็น 10% รายได้ดิจิทัลที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้นอีก 40

เปอร์เซ็นต์และคาดว่าจะมีการขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 1แพลตฟอร์ม Origin ™สำหรับเกมและบริการของ EA ได้ลงทะเบียนผู้เล่น 11 ล้านคนและสร้างรายได้ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ * ในเวลาเพียงสิบเดือฐานข้อมูล Nucleus ของ EA ได้ลงทะเบียนผู้บริโภค 220

ล้านคนเช่นSolitaire Blitz ™ และLucky อัญมณีคาสิโน™ รุ่นใหม่ของBejeweled ™คือด้านบนที่ทำรายได้เกมของอีเอในแอปเปิ้ลที่ App Store EA ซื้อคืน 27.7 ล้านหุ้นในราคา 529 ล้านดอลลาร์จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 และเมื่อมีการเรียกร้องโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์เสร็จสมบูรณ์

แล้ในปีงบประมาณ 13 EA จะลงทุน 80 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาเกมสำหรับระบบคอนโซล Genข้อมูลสำคัญทางการเงินของไตรมาสที่ 4 และทั้งปี FY12สำหรับไตรมาสนี้รายรับสุทธิที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 977 ล้านดอลลาร์นั้นสูงกว่าแนวทางของเราเล็กน้อยที่ 925 ล้านดอลลาร์เป็น 975 ล้านดอลลาร์ กำไรต่อ

หุ้นปรับลดที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 0.17 ดอลลาร์เป็นไปตามคำแนะนำของเราที่ $ 0.10 ถึง $ 0.20 รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2555 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2554 เนื่องจากการลดจำนวนชื่อสินค้าบรรจุภัณฑ์ในไตรมาสนี(เป็นล้านดอลลาร์ยกเว้นจำนวน

หุ้น2555 Electronic Arts ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันอย่างมากและได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความล่าช้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแข่งขันในอุตสาหกรรม สุขภาพของเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ

ใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างรอบคอบ การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ ผลกระทบทางการเงินของการเข้าซื้อกิจการโดย EA; การดึงดูดยอดนิยมของผลิตภัณฑ์ของ EA อัตราภาษีที่แท้จริงของ EA และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดในรุ่นนี้และในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ประจำปีและรายไตรมาสของ EAความคาด

หวังประจำปีงบประมาณ 2556 – สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556รายได้สุทธิของ GAAP คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.075 พันล้านดอลลารรายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4.300 พันล้านดอลลารการสูญเสีย GAAP ต่อหุ้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ (0.36 ดอลลาร์) ถึง (0.16 ดอลลาร์กำไรต่อหุ้นที่

ปรับลดแบบ Non-GAAP คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ $ 1.05 ถึง $ 1.เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดในปีบัญชี 2556 บริษัท ได้ประมาณการจำนวนหุ้น 327 ล้านหุ้นและ 321 ล้านหุ้นสำหรับคำนวณขาดทุนต่อหุรายได้สุทธิที่คาดว่าจะไม่ใช่ GAAP ไม่รวมสิ่งต่อไปนี้จากผลขาดทุนสุทธิของ GAAP ที่

คาดไวรายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะสูงกว่ารายได้สุทธิของ GAAP ประมาณ 225 ล้านดอลลาร์เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรายได้สุทธิรอตัดบัญชี (สินค้าบรรจุหีบห่อและเนื้อหาดิจิทัลประมาณ $ 175 ล้านของค่าตอบแทนตามหุ้นโดยประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการประมาณ 80 ล้าน

ดอลลารค่าปรับโครงสร้างประมาณ 45 ล้านดอลลารประมาณ 20 ล้านดอลลาร์จากการตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้ แค่าใช้จ่ายภาษีที่ไม่ใช่ GAAP คาดว่าจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายภาษี GAAP อยู่ ประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งและเป็นปีบัญชีที่มีรายได้ดิจิทัลถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์” John Riccitiello ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกล่าว “ ในปีหน้าเราแยกตัวออกจากกลุ่มโดยมีโปรไฟล์ที่แตกต่างไปจาก บริษัท เกมทั่วไปและความสามารถที่ไม่มีคู่แข่งดิจิทัลรายใหม่ของเราเทียบได การเติบโตทางดิจิทัลผลักดันอัตรากำไรของเราในปีงบประมาณ 12 และเราคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในปีงบประมาณ 13” Ken Barker ประธาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินระหว่างกาลกล่าว “ เราเห็นว่าการเติบโตของ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ลดลงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ในปีงบประมาณ 12 และกำลังชี้นำการเติบโตมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ในปีงบประมาณ 13 ตามจุดกึ่งกลางของแนวทางของเรจุดเด่นและเมตริกการดำเนินงานที่เลือก* บนพื้นฐานที่ไม่ใช่

GAAผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจากการเปิดตัวMass Effect ™ 3, FIFA Street 4, SSX ™และKingdoms of Amalur: Reckoning ™ที่ประสบความสำเรFIFA 12สร้างปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ ​​- ด้วยยอดดาวน์โหลดและธุรกรรมขนาดเล็กรวม 108 ล้านดอลลาร์ * FIFA Ultimate Team

คู่หูดิจิทัลที่แท้จริงของเกม FIFAล่าสุดเป็นข้อเสนอ EA ที่ขายดีเป็นอันดับสองในสหราชอาณาจักรในปีงบประมาณBattlefield 3 ™เป็นปีที่มีการบันทึกโดยสร้างตัวเองเป็นหนึ่งใน บริการเกมชั้นนำของ EA และในกระบวนการนี้ประสบความสำเร็จในการครองส่วนแบ่ง ในตลาด First-Person-Shooter ที่กำลัง

เติบเล่นBattlefield 3ยังคงมีส่วนร่วมอย่างมาก – 6.3 ล้าน MAU ในเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ได้ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายอดดาวน์โหลดเกมเต็มในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น 76 เปอร์เซ็นต์ * เมื่อเทียบเป็นรายปีโดยมีรายได้ 60 ล้านดอลลาร์ * ในไตรมาสนี้โดยได้รับแรงหนุนจากMass Effect

3และSTAR WARS®: The Old RepublSTAR WARS®:สมาชิกที่ใช้งานOld Republic ™อยู่ที่ 1.3 ล้านคน ชุดเนื้อหาใหม่สองชLegacyและAlliesพร้อมให้บริการในไตรมาสที่ แบรนด์Play4Free ของ EA สร้างรายได้เฉลี่ยเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ * ต่อสัปดาห์ EA อีกหลายแบรนด์จะเปิดตัวใน

พอร์ทัลPlay4Freeในปีงบประมาณ 1EA ทำลายเป้าหมายในการเติบโตของรายได้ดิจิทัลโดยสร้างรายได้มากกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ * ในปีงบประมาณ 12 สำหรับการเติบโต 47 เปอร์เซ็นต์

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มา. GAAP กำหนดให้ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับเหตุการณ์ประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงการใช้จ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มารวมถึงเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่ได้มาการปรับปรุงภายหลังการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินโดย

ประมาณของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นที่จะต้องจ่ายในการได้มาและการด้อยค่าของค่าความนิยมทางบัญชีที่เกิดจากการได้มา เมื่อเหตุการณ์ในอนาคตระบุว่ามูลค่าของมันลดลง เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกิจการที่ได้มาฝ่ายบริหารของ Electronic Arts มุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนทั้งหมดที่ได้จากการลงทุน

(กล่าวคือ กำไรจากการดำเนินงานที่เกิดจากกิจการที่ได้มาเมื่อเทียบกับราคาซื้อที่จ่ายรวมถึงจำนวนเงินสุดท้ายที่จ่ายเพื่อการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น) โดยไม่คำนึงถึงการจัดสรรใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี เนื่องจากราคาซื้อสุดท้ายที่จ่ายสำหรับการได้มาจำเป็นต้องสะท้อนถึงมูลค่าทางบัญชีที่กำหนดให้กับ

ทั้งสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นและสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (รวมถึงค่าความนิยม) เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของการได้มาในงวดต่อ ๆ ไปผู้บริหารของ บริษัท จะไม่รวมผลกระทบของ GAAP ใด ๆ การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับการได้มาเหล่านี้ต่อผลลัพธ์ทางการเงิน

การตัดจำหน่ายส่วนลดหนี้ในหมายเหตุอาวุโสที่แปลงสภาพได้ ภายใต้ GAAP ตราสารหนี้ที่แปลงสภาพได้บางประเภทที่อาจชำระเป็นเงินสดจากการแปลงสภาพจะต้องถูกแยกบัญชีเป็นองค์ประกอบของหนี้สิน (หนี้) และส่วนของผู้ถือหุ้น (ตัวเลือกการแปลง) ของตราสารในลักษณะที่สะท้อนถึงอัตราการกู้ยืมหนี้ที่ไม่

สามารถแปลงสภาพได้ของผู้ออกตราสารหนี้ . ดังนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ GAAP เราจำเป็นต้องตัดจำหน่ายเป็นส่วนลดหนี้ในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกการแปลงสภาพเป็นดอกเบี้ยจ่ายสำหรับธนบัตรอาวุโสที่แปลงสภาพได้ 632.5 ล้านดอลลาร์ของ บริษัท 0.75% ซึ่งออกในวง จำกัด ในเดือนกรกฎาคม

2554 ตลอดระยะเวลาของบันทึกย่อด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่การดำเนินคดี ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 Electronic Arts ได้รับรู้ค่าใช้จ่าย 27 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการยุติคดีความที่กำลังดำเนินอยู่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีที่ไม่เกิดขึ้นประจำที่สำคัญนี้ไม่รวมอยู่ในมาตรการทางการเงินที่

ไม่ใช่ GAAP ของเราเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างช่วงเวลา นอกจากนี้ บริษัท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายนี้ในการประเมินผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของทีมผู้บริหารในช่วงเวลานี้และจะดำเนินการต่อไปเมื่อมีการวางแผนคาดการณ์และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงรายได้สุทธิรอตัดบัญชี (สินค้าบรรจุภัณฑ์และเนื้อหาดิจิทัล) Electronic Arts ไม่สามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมของบริการออนไลน์ที่รวมอยู่ในสินค้าบรรจุหีบห่อและเนื้อหาดิจิทัลได้อย่างเป็นกลาง เป็นผลให้ บริษัท รับรู้รายได้จากการขายเกมและเนื้อหาเหล่านี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ

ออนไลน์โดยประมาณ ในการทำธุรกรรมอื่น ๆ ณ วันที่เราขายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เรามีภาระผูกพันในการจัดหาเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมในอนาคตโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ในกรณีเหล่านี้เราพิจารณาการขายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เป็นการจัดเรียงองค์ประกอบหลายรายการและรับรู้รายได้แบบเส้น

ตรงตลอดระยะเวลาการเล่นเกมโดยประมาณ ภายในกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ในบางครั้ง บริษัท มีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ฝ่ายบริหารของ Electronic Arts ไม่รวมผลกระทบของกำไร (ขาดทุน) ใด ๆ จากการลงทุนดังกล่าวเมื่อประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท เมื่อวางแผนคาดการณ์และ

วิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคตและเมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้บริหาร นอกจากนี้ บริษัท เชื่อว่าการไม่รวมผลกระทบของกำไร (ขาดทุน) ดังกล่าวจากเงินลงทุนเหล่านี้ออกจากผลการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า

ขาดทุนจากการได้รับใบอนุญาตมุ่งมั่นในทรัพย์สินทางปัญญา ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2552 Electronic Arts ได้แก้ไขข้อตกลงกับผู้อนุญาตเนื้อหา การแก้ไขนี้ส่งผลให้เรายุติสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนุญาตในผลิตภัณฑ์บางอย่างและเรามีผลขาดทุนโดยประมาณที่เกี่ยวข้องจำนวน 38

ล้านดอลลาร์ การสูญเสียที่ไม่เกิดขึ้นประจำที่สำคัญนี้ไม่รวมอยู่ในมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ของเราเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างช่วงเวลา นอกจากนี้ บริษัท ยังไม่รวมความสูญเสียนี้เมื่อประเมินผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของทีมผู้บริหารในช่วงเวลานี้และจะดำเนินการต่อไปเมื่อมีการ

วางแผนคาดการณ์และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคตการปรับโครงสร้างค่าใช้จ่าย แม้ว่า Electronic Arts จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับโครงสร้างต่างๆในอดีต แต่แต่ละงานก็เป็นงานพิเศษที่ไม่ต่อเนื่องกันโดยยึดตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร การปรับโครงสร้างแต่ละครั้งไม่เหมือนรุ่นก่อนในแง่ของการ

ดำเนินงานผลกระทบทางธุรกิจและขอบเขต ด้วยเหตุนี้ บริษัท จึงเชื่อว่าเหมาะสมที่จะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างจากมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAPการแจ้งตามกำหนดค่าตอบแทน เมื่อประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ บริษัท จะไม่พิจารณาค่าตอบแทนตามหุ้น ในทำนองเดียวกันทีมผู้

บริหารของ บริษัท ไม่รวมค่าใช้จ่ายชดเชยตามสต็อคจากแผนการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาว ในทางตรงกันข้ามทีมบริหารของ บริษัท ต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนเป็นเงินสดและจำนวนเงินดังกล่าวรวมอยู่ในแผนการดำเนินงานของพวกเขา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการให้รางวัลทุน Electronic

Arts ให้ความสำคัญกับการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นโดยรวมมากกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือดังกล่าวการปรับปรุงภาษีเงินได้ บริษัท ใช้อัตราภาษีที่คาดการณ์ไว้ในระยะยาวคงที่ 28 เปอร์เซ็นต์เป็นการภายในเพื่อประเมินผลการดำเนินงานคาดการณ์วางแผนและวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคตและเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมผู้บริหาร ดังนั้น บริษัท จึงใช้อัตราภาษีร้อยละ 28 เดียวกันกับผลลัพธ์ทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAPในตารางการเงินด้านล่าง Electronic Arts ได้จัดให้มีการกระทบยอดมาตรการทางการเงิน GAAP ที่เทียบเคียงได้มากที่สุดกับมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ในอดีตที่ใช้ในข่าว

ประชาสัมพันธ์ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข้อความบางส่วนที่ระบุไว้ในรุ่นนี้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคำแนะนำในปีงบประมาณ 2013 ของ EA ภายใต้หัวข้อ “Business Outlook” ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้อความที่รวมถึงคำต่างๆเช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาด

การณ์” หรือ “คาดหวัง” และข้อความในอนาคตคือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นและการคาดการณ์ตามข้อมูลปัจจุบันและขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่อาจทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือผลลัพธ์ในอนาคตที่แท้จริง

แตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังที่ระบุไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าปัจจัยบางประการที่อาจทำให้ผลประกอบการของ บริษัท แตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ได้แก่ การขายชื่อของ บริษัท ความสามารถของ บริษัท ในการจัดการค่าใช้จ่าย การแข่งขันในอุตสาหกรรมบันเทิงเชิงโต้ตอบ

ประสิทธิผลของโปรแกรมการขายและการตลาดของ บริษัท การพัฒนาและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Electronic Arts อย่างทันท่วงที ความสามารถของ บริษัท ในการตระหนักถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการรวมถึงการเข้าซื้อ PopCap ความต้องการของผู้บริโภคและความพร้อมในการจัดหา

หน่วยฮาร์ดแวร์คอนโซลที่เพียงพอ ความสามารถของ บริษัท ในการทำนายความต้องการของผู้บริโภคในแพลตฟอร์มคู่แข่ง ความสามารถของ บริษัท ในการบริการและสนับสนุนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ดิจิทัลรวมถึงการจัดการความปลอดภัยออนไลน์ สภาพเศรษฐกิจทั่วไป และปัจจัยอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในรายงานประจำ

ไตรมาสของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2555 Electronic Arts ถือว่าไม่มีภาระผูกพันและไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ นอกจากนี้ผลลัพธ์ทางการเงิน

เบื้องต้นที่ระบุไว้ในรุ่นนี้เป็นค่าประมาณจากข้อมูลที่มีอยู่ใน Electronic Arts ในปัจจุบันในขณะที่ Electronic Arts เชื่อว่าการประมาณการเหล่านี้มีความหมาย แต่อาจแตกต่างจากจำนวนจริงที่ Electronic Arts รายงานในรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม

2555 Electronic Arts ถือว่าไม่มีภาระผูกพันและไม่มีเจตนาที่จะ อัปเดตประมาณการเหล่านี้ก่อนที่จะยื่นแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555เกี่ยวกับ Electronic Arts

Electronic Arts (NASDAQ: EA) เป็นผู้นำระดับโลกในด้านความบันเทิงแบบดิจิทัลแบบโต้ตอบ แฟรนไชส์เกมของ บริษัท นำเสนอเป็นทั้งผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และบริการออนไลน์ที่ส่งผ่านคอนโซลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต EA มีผู้เล่นที่ลงทะเบียนมากกว่า

100 ล้านคนและดำเนินการใน 75 ประเทศ ในปีงบประมาณ 2555 EA มีรายรับสุทธิของ GAAP ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเรดวูดซิตีรัฐแคลิฟอร์เนีย EA ได้รับการยอมรับในเรื่องแฟรนไชส์บล็อกบัสเตอร์คุณภาพสูงที่ได้รับการยกย่องอย่างมากเช่น The Sims ™, Madden NFL, FIFA

Soccer, Need for Speed ​​™, Battlefield ™และ Mass Effect ™ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA ได้ที่ http://info.ea.comOrigin, SSX, PopCap, Lucky Gem Casino, Bejeweled, Solitaire Blitz, The Sims และ Need for Speed ​​เป็นเครื่องหมายการค้าของ Electronic

Arts Inc. Mass Effect เป็นเครื่องหมายการค้าของ EA International (Studio and Publishing) Ltd. Battlefield 3 และ Battlefield เป็นเครื่องหมายการค้าของ EA Digital Illusions CE AB LucasArts, โลโก้ LucasArts และ STAR WARS เป็น

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Lucasfilm Ltd. © 2011 Lucasfilm Entertainment Company Ltd. หรือ Lucasfilm Ltd. & ®หรือ TM ตามที่ระบุไว้ สงวนลิขสิทธิ์. John Madden, NFL และ FIFA เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและใช้โดยได้รับอนุญาต Apple เป็นเครื่องหมายการค้า

และ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ส่วนเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ GAAP (ในล้านยกเว้นข้อมูลต่อหุ้นตารางต่อไปนี้จะกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของ บริษัท ตามที่แสดงไว้ในงบแสดงการดำเนิน

งานรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (“GAAP”) กับรายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP กำไรต่อหุ้ไมใชGAAPELECTRONIC ARTS INC. และ บริษัท ย่อข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและตัวชี้วัดทางธุรกิจ(เป็นล้านยกเว้นข้อมูลต่อหุ้นจำนวน SKU และจำนวน

พนักงาน)ELECTRONIC ARTS INC. และ บริษัท ย่อข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและตัวชี้วัดทางธุรกิ(เป็นล้านยกเว้นข้อมูลต่อหุ้นจำนวน SKU และจำนวนพนักงาน)ELECTRONIC ARTS INC. และ บริษัท ย่อข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและตัวชี้วัดทางธุรกิ(เป็นล้านยกเว้นข้อมูล

ต่อหุ้นจำนวน SKU และจำนวนพนักงาน)Penn National Gaming เพื่อซื้อกิจการ Harrah’s St.Louis ในราคา 610 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรม Accreti- ธุรกรรมขยายการแสดงตนของ Penn National ในตลาดเกมเซนต์หลุยส์ด้วยอุปกรณ์เกมที่ก่อตั้งขึ้นในรัฐมิสซูรี – เพนน์เนชั่นแนลเพื่อการเข้า

ซื้อกองทุนผ่านส่วนเสริมของสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโสที่มีอยู่ 07 พ.ค. 2555 05:45 น. เวลาออมแสงตะวันออกMARYLAND HEIGHTS, Mo. & WYOMISSING, Pa. – ( BUSINESS WIRE) – Penn National Gaming, Inc. (PENN: Nasdaq) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้ทำข้อตกลงขั้น

สุดท้ายในการซื้อหุ้นของสถานที่เล่นเกมและที่พักของ Harrah’s St. Louis จาก Caesars Entertainment (CZR: Nasdaq) ประมาณ 610 ล้านดอลลาร์ ราคาซื้อขายแสดงถึงผลคูณประมาณ 7.75 เท่าของ EBITDA ในรอบสิบสองเดือนของอสังหาริมทรัพย์ (รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อม

ราคา) และจะได้รับการระดมทุนผ่านส่วนเสริมของสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโสของ Penn National ที่มีอยู่ แม้ว่าการซื้อกิจการจะเป็นธุรกรรมหุ้น แต่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีจะถือว่าเป็นธุรกรรมสินทรัพย์ซึ่ง Penn National คาดว่าจะให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะช่วยลดการซื้อหลายรายการลงเหลือ 6 ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 75 เท่าของ EBITDA ในรอบ 12 เดือนของที่พัก แบบฟอร์มสำหรับการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ EBITDA ของ Penn National Gaming จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.25 เท่าจาก 2.75 เท่า (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555)
บริษัท ดำเนินธุรกิจร้านอาหารใน Faneuil Hall Marketplace การดำเนินงานภายใต้การบริหารของฟลอริดาประกอบด้วยร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 5 แห่งในแทมปาฟลอริดาและร้านอาหารจานด่วน 7 แห่งในฮอลลีวูดฟลอริดาแต่

ละแห่งที่ Hard Rock Hotel and Casino ที่ดำเนินการโดย Seminole Indian Tribe ในสถานที่เหล่านี้ บริษัท ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและบาร์ใน Resorts Atlantic City Hotel and Casino การดำเนินงานที่ Foxwoods

Resort Casino ประกอบด้วยแนวคิดอาหารจานด่วนหนึ่งรายการและร้านอาหารหนึ่งแห่ง ในบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ บริษัท ดำเนินธุรกิจร้านอาหารใน Faneuil Hall Marketplace การดำเนินงานภายใต้การบริหารของ

ฟลอริดาประกอบด้วยร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 5 แห่งในแทมปาฟลอริดาและร้านอาหารจานด่วน 7 แห่งในฮอลลีวูดฟลอริดาแต่ละแห่งที่ Hard Rock Hotel and Casino ที่ดำเนินการโดย Seminole Indian Tribe ในสถานที่เห

ล่านีข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2476 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 ข้อ

ความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ไม่ทราบสาเหตุและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ บริษัท ฯ ผลลัพธ์จริงหรือผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้และกล่าวถึงในที่นี้ ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เกิดความแตก

ต่างดังกล่าวจะกล่าวถึงในเอกสารที่ บริษัท ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ขอปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่า

จะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆEntertainment Gaming Asia ประกาศแผนพัฒนาและดำเนินการ Slot Hall ในปอยเปตใกล้ชายแดนกัมพูชา – – โครงการเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่คาดว่าจะมีส่วนช่วยสร้าง

รายได้ระยะสั้นและเพิ่มรอยเท้าในตลาดเกมอินโดจีน02 เมษายน 2555 08:30 น. เวลาออมแสงตะวันอฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – Entertainment Gaming Asia Inc. (NYSE Amex: EGT) (“ Entertainment Gaming

Asia” หรือ“ the Company”) ผู้ให้บริการเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ Pan-Asian ในวันนี้อุตสาหกรรมเกมได้ประกาศแผนการที่จะพัฒนาและดำเนินการสล็อตฮอลล์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาสิโน

ยอดนิยมที่มีอยู่ในปอยเปตประเทศกัมพูชาใกล้ชายแดนประเทศไทย (โครงการ“ ปอยเปต”) โครงการนี้คาดว่าจะนำไปสู่การสร้างรายได้ในระยะสั้นและเพิ่มรอยเท้าของ บริษัท ในตลาดเกมที่น่าสนใจนี้ในภูมิภาคอินโดจีเรา

กำลังดำเนินการอย่างมั่นคงในการขยายการดำเนินงานเกมของเราในตลาดเกมเกิดใหม่และกำลังเติบโตในภูมิภาคอินโดจีน โครงการใหม่เชิงกลยุทธ์ในตลาดปอยเปตใกล้ชายแดนไทยนี้ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจและขยายขอบ

เขตและการรับรู้ถึง“ ดรีมเวิลดทวีตนโครงการปอยเปตจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนขยายของคาสิโนที่มีอยู่ซึ่งเป็นของ บริษัท กัมพูชาในท้องถิ่นและจะเชื่อมต่อกับพื้นโต๊ะเกมของคาสิโน ห้องโถงสล็อตจะดำเนินการภายใต้ใบ

อนุญาตการเล่นเกมของเจ้าของคาสิโนและจะมีตราสินค้าโดยใช้ชื่อ “Dreamworld” ของ บริษัท คาดว่าจะมีขนาดประมาณ 12,000 ตารางฟุต (1,100 ตารางเมตร) และมีที่นั่งเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ 300 ที่นั่ง นอกจากนี้ยัง

มีความบันเทิงและอาหารและเครื่องดื่ม ห้องโถงสล็อตคาดว่าจะเปิดในเดือนธันวาคม 2555 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่จำเป็นในเวลาที่เหมาะปอยเปตตั้งอยู่ภายในเขตปลอดเศรษฐกิจของกัมพูชาและเป็นจุด

เชื่อมต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯและพนมเปญปอยเปตเป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญที่สุดของกัมพูชากับไทย (ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพฯ) และเป็นตลาดเกมที่กำลัง

เติบโตและเติบโต . ปัจจุบันมีคาสิโนที่มีอยู่แปดแห่งในปอยเปตให้บริการลูกค้าจากเมืองใหญ่ใกล้เคียงในพื้นที่และมีอสังหาริมทรัพย์ จำกัด สำหรับการพัฒนาเกมในอนาคต โครงการปอยเปตจะตั้งอยู่ในทำเลที่โดดเด่นมาก

และรองรับตลาดมวลชนและผู้เล่นระดับพรีเมียภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง บริษัท จะให้เงินสนับสนุนการพัฒนาการก่อสร้างและการดำเนินการของโถงสล็อต บริษัท และเจ้าของคาสิโนจะแบ่งปันการชนะสุทธิรายวันที่เกิดจาก

เครื่องเกมในห้องสล็อตของ บริษัท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางส่วนในอัตราส่วน 40% และ 60% ตามลำดับ ระยะเวลาโครงการเริ่มต้นคือห้าปีนับจากการเปิดตัวสล็อตฮอลล์เชิงพาณิชย์ ในช่วงห้าปีแรกนี้ บริษัท จะมี

สิทธิ แต่เพียงผู้เดียวในการจัดการและดำเนินการห้องโถงสล็อต หลังจากระยะเวลาเริ่มต้น บริษัท จะมีตัวเลือกในการต่ออายุโครงการเพิ่มอีกห้าปีและในระหว่างการต่ออายรายจ่ายลงทุนสำหรับโครงการปอยเปตซึ่งส่วนใหญ่

รวมถึงการพัฒนาและการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เกมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านดอลลาร์ บริษัท ตั้งใจที่จะใช้เงินไม่เกิน 5.0 ล้านดอลลาร์จาก 7.5 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดหาเครื่องเกมชั้นนำเพื่อเพิ่ม

ความได้เปรียบในการแข่งขัน คาดว่าจะดำเนินการโดยการซื้อเครื่องจักรใหม่และใช้แล้วรวมทั้งเครื่องจักรจากสินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายด้านทุนสำหรับโถงสล็อตจะได้รับการสนับสนุนจากทรัพยากรเงินสดภายในของ บริ

ษClarence Chung ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Entertainment Gaming Asia กล่าวว่า“ เรากำลังดำเนินการอย่างมั่นคงในการขยายการดำเนินงานด้านเกมของเราในตลาดเกมที่กำลังเติบโตและกำลังเติบโต

ในภูมิภาคอินโดจีน โครงการใหม่เชิงกลยุทธ์ในตลาดปอยเปตใกล้ชายแดนประเทศไทยนี้ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจและขยายฐานลูกค้าและการรับรู้แบรนด์“ ดรีมเวิลด์” ในตลาดเป้าหมายของเรา เราเชื่อว่าความเชี่ยวชาญของ

เราในการดำเนินงานห้องสล็อตความพยายามทางการตลาดตามแผนและการมุ่งเน้นไปที่การจัดหาเครื่องจักรคุณภาพสูงและการบริการลูกค้าที่เหนือกว่าจะทำให้เรามีโอกาสได้รับส่วนแบ่งที่มีความหมายในตลาดที่น่าสนใจนี

เกี่ยวกับ Entertainment Gaming Asia IncEntertainment Gaming Asia Inc. (NYSE Amex: EGT) เป็นผู้ให้บริการเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเกมแพนเอเชีย บริษัท ทำสัญญา

ระยะยาวเพื่อจัดหาเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์และระบบที่เกี่ยวข้องให้กับโรงแรมชั้นนำและสถานที่เล่นเกมที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ในเอเชีย บริษัท ยังคงเป็นเจ้าของเครื่องเกมและระบบและรับค่าธรรมเนียมรายวันหรือรายเดือน

เป็นประจำตามที่ตกลงกันตามเปอร์เซ็นต์ของการชนะเกมสุทธิต่อเครื่องและให้การบำรุงรักษาในสถานที่ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาคาสิโนในภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของและดำเนินการ

รีสอร์ทคาสิโนภายใต้แบรนด์“ Dreamworld” ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.EGT-Group.coแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ Entertainment Gaming Asia
การทำธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะปิดในช่วงครึ่งหลังของปี 2555 อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดบัญชีตามปกติและการอนุมัติตามกฎข้อบังคับและเมื่อปิดตัวลง Penn National จะเปลี่ยนแบรนด์ Harrah’s St.

Harrah’s St. Louis ตั้งอยู่ในแมรีแลนด์ไฮทส์รัฐมิสซูรีตรงกับ I-70 และติดกับแม่น้ำมิสซูรีและห่างจากตัวเมืองเซนต์หลุยส์ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 22 ไมล์ห่างจากสนามบินนานาชาติแลมเบิร์ตเซนต์หลุยส์ไปทางตะวันตกประมาณ 8 ไมล์และประมาณ 25 ไมล์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ Argosy

Casino Alton ของ Penn National สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 294 เอเคอร์ริมแม่น้ำมิสซูรีและมีพื้นที่เล่นเกมประมาณ 109,000 ตารางฟุตพร้อมเครื่องเกมประมาณ 2,600 เครื่องและเกมโต๊ะ 85 เกม (รวมตำแหน่งโป๊กเกอร์) โรงแรมในห้องพัก 500 ห้องร้านอาหารและสถานบันเทิงเก้าแห่งและ

โครงสร้างและพื้นผิว จอดรถได้ 4,644 คันPeter M. Carlino ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Penn National ให้ความเห็นว่า“ การเพิ่ม Harrah’s St. Louis ตามแผนจะช่วยขยายแพลตฟอร์มปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ Penn National ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากในตลาดเมือง

ใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงกับ Caesars เราจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ใหม่ให้กับโรงงาน การรีแบรนด์ด้วยแบรนด์ฮอลลีวูดของ Penn National ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปิดตัวในสถานที่อื่น ๆ อีก 11 แห่งทั่วประเทศจะทำให้เกิดความเย้ายวนใจของฮอลลีวูดสไตล์อาร์ตเดโคในทศวรรษที่ 1930 เราหวัง

ว่าจะได้ร่วมงานกับ Caesars ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นสำหรับองค์ประกอบทั้งหมดของเรารวมถึงลูกค้าพนักงานผู้ขายและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐมิสซูรี

“ ธุรกรรมที่ได้รับประโยชน์นี้เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับ Penn National ในการใช้ประโยชน์จากงบดุลชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อขยายผลงานอสังหาริมทรัพย์ของเรา เราเชื่อว่าการเพิ่ม Harrah’s St. Louis เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการใช้เงินทุนที่มุ่งเน้นการคืนทุนและเติมเต็ม

ขั้นตอนการพัฒนาที่มีอยู่ของเราซึ่งรวมถึงการเปิดตัว Hollywood Casino Toledo ในปลายเดือนนี้และ Hollywood Casino Columbus ในปลายปีนี้พร้อมกับ การเปิดตัวล่าสุดของ Hollywood Casino ที่ Kansas Speedway เรายังคงประเมินโอกาสในการเล่นเกมระดับภูมิภาคในประเทศอื่น ๆ ต่อไปซึ่ง

เราสามารถใช้ประโยชน์จากงบดุลและสาขาการดำเนินงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว”เกี่ยวกับ Penn National GamingPenn National Gaming เป็นเจ้าของดำเนินการหรือมีผลประโยชน์ในการเล่นเกมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการแข่งรถโดยมุ่งเน้นที่ความบันเทิงสล็อตแมชชีน ปัจจุบัน บริษัท ดำเนินกิจการ

โรงงานยี่สิบหกแห่งในเขตอำนาจศาลสิบเก้าแห่ง ได้แก่ โคโลราโดฟลอริดาอิลลินอยส์อินเดียนาไอโอวาแคนซัสลุยเซียนาเมนแมริแลนด์มิสซิสซิปปีมิสซูรีเนวาดานิวเจอร์ซีนิวเม็กซิโกโอไฮโอเพนซิลเวเนียเท็กซัสตะวันตก เวอร์จิเนียและออนแทรีโอ โดยรวมแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดำเนินการของ Penn

National ในปัจจุบันมีเครื่องเกมประมาณ 29,700 เครื่องเกมบนโต๊ะประมาณ 665 ห้องห้องพักในโรงแรม 2,400 ห้องและพื้นที่เล่นเกม 1.2 ล้านตารางฟุต Penn National กำลังพัฒนาคาสิโนใน Toledo และ Columbus, Ohio โดยมีเป้าหมายในปี 2012ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากความคาดหวังอย่างมาก เพนน์อธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการในการยื่นฟ้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปัจจัยที่มีความหมายที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากความคาดหมาย ได้แก่ ไม่ จำกัด เฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้: ความสามารถของเราในการได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบอย่าง

ทันท่วงทีสำหรับและเพื่อให้การได้มาตามแผนเสร็จสมบูรณ์รวมถึงความพึงพอใจของเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดที่กำหนดไว้ในสัญญาการซื้อขั้นสุดท้าย ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของการดำเนินคดีและ / หรือการใช้มาตรการเยียวยารวมถึงการสูญเสียเงินฝากใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหรือในกรณีที่ธุรกรรมที่

พิจารณาไว้ในสัญญาซื้อไม่สมบูรณ์ ความสามารถของเราในการจัดหาเงินทุนตามเงื่อนไขและอัตราที่ยอมรับได้ซึ่งจำเป็นต่อการซื้อกิจการตามแผน ความสามารถของเราในการรวมการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวเข้ากับธุรกิจที่มีอยู่ของเราและเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนที่คาดหวัง ความสามารถของเราในการได้รับหรือ

ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจเครดิตตลาดทุนที่อยู่อาศัยและพลังงานในระดับท้องถิ่น เว็บแทงไฮโล และระดับประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไปและต่ออุตสาหกรรมเกมและที่พักโดยเฉพาะ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในรายงานประจำปีของ

บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายงานรายไตรมาสที่ตามมาในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ตามที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัท ไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ผลกระทบของ

สภาพเศรษฐกิจเครดิตตลาดทุนที่อยู่อาศัยและพลังงานในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไปและต่ออุตสาหกรรมเกมและที่พักโดยเฉพาะ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 รายงานรายไตรมาสที่ตามมาใน

แบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ตามที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัท ไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด รายงานรายไตรมาสตามมาในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ตามที่ยื่นต่อสำนักงาน

ก.ล.ต. บริษัท ไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ สมัครเล่นบอล เว็บแทงไฮโล ต่อสาธารณะยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด รายงานรายไตรมาสตามมาในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ตามที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัท ไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด